Česká vlajka. Česky Americká vlajka. Anglicky

16 typů osobnosti

Test online zdarma a bez smsINTJ – „Pragmatik Individualista“

Sebevědomý individualistický introvert, pragmatik s převahou intuice

Výskyt INTJ v populaci
Diagram výskytu INTJ v populaci

Ženy
  Muži
  Všichni ostatní

Význam jednotlivých písmen:
I – Introverze
N – Intuice
T – Myšlení (Thinking)
J – Usuzování (Judging)

Mají ze všech typů největší dávku sebedůvěry, která čerpá z vnitřních zdrojů introvertní intuice a inspirace. Jeví se jako nejvíce individualistický a nezávislý, myslí ve formách čisté logiky. Mají sklon ignorovat pocity a názory jiných, hledí do budoucnosti a nemilují pohled zpět. Mají sklon ke krajnímu pragmatismu, jehož optikou vidí realitu jako něco, co je vlastně do značné míry umělé, svévolné, dílem okamžité situace vykonstruované. Jsou otevřeni nápadům a konceptům a často je s nemalou dávkou intelektuální agresivity vyhledávají. Mívají neobyčejný smysl pro dotahování věcí a jsou schopni předvídat i dlouhodobé důsledky nynějších činů. Vynikají v zobecňování, klasifikování, sumarizování, nacházení vhodných příkladů, dokazování, demonstrování čehokoli, co chtějí okolí dokázat. Mívají zájem na tom, jak pohnout věci kupředu, než jak se vyrovnat s minulými chybami. Hodí se k zaměstnáním, kde je možné proměňovat teoretické modely ve skutečnost. Jako manažeři budou usilovat o to, aby oni sami i jejich podřízení byli každý den o kousek výkonnější a lepší. Jako podřízení budou obdobným způsobem stimulovat sami sebe, své kolegy i své nadřízené. Jako kolegové, partneři, doma i v práci si potrpí na harmonii a pořádek. Pokud mají pro někoho slabost bývají tolerantní, nešetří podporou a ponechávají velkou volnost v rozhodování. Podporují nezávislost a soběstačnost. Jejich výkonnost může být narušena sklonem něco ustavičně zlepšovat, jejich přednosti dovedené do extrému se mohou postavit proti nim. V citové oblasti bývají velmi zranitelní a chrání se proto silnou a chladnou slupkou, to jim však sotva může pomoci v tom, aby se v této oblasti opakovaně nedopouštěli citelných klopýtnutí.

Pracujete s INTJ?

Buďte trpěliví!

Vyžadujte systémová řešení.

Nenechte se vždy přesvědčit jejich osobní prezentací.

Využijte jejich schopnosti abstraktního uvažování.

Využijte jejich přesnost a důslednost, jsou to rození dotahovači.

Nevězněte je dílčími úkoly a omezenou kompetencí.

Poskytněte prostor jejich nápadům.

Nepočítejte s taktem a galantností, ale s přesností a objektivitou.Typ podle funkce ve společnosti čili temperament: RACIONÁLOVÉ (NT) (12% v populaci)

Snaží se pochopit, jak svět funguje. Pohybují se ve světě abstrakcí a možností. Manažeři, projektoví designéři a vědci orientovaní na efektivitu a jednoduchost. Vytvářejí a řídí nové systémy založené na objektivním poznání. Symbolicky souvisí s živlem vzduchu.

• systémoví a komplexní myslitelé

• emoce nahlížejí jako irelevantní

• strategičtí a pragmatičtí

• orientovaní na proces spíše než na lidi

• iniciátoři změn, hlavně v oblasti technologií

• uvažují rychle a analyticky

Tabulka kompatibility osobnostních typů

 

INFP

ENFP

INFJ

ENFJ

INTJ

ENTJ

INTP

ENTP

ISFP

ESFP

ISTP

ESTP

ISFJ

ESFJ

ISTJ

ESTJ

INFP

                               

ENFP

                               

INFJ

                               

ENFJ

                               

INTJ

                               

ENTJ

                               

INTP

                               

ENTP

                               

ISFP

                               

ESFP

                               

ISTP

                               

ESTP

                               

ISFJ

                               

ESFJ

                               

ISTJ

                               

ESTJ

                               

Legenda:

Nejméně ideální
  Konfliktní
  Jednostranná kompatibilita
  Silná kompatibilita (vyžaduje určitý kompromis)
  Ideální kompatibilita